Instrukcje

Zgodnie z przepisami wynikającymi z normy PN-EN-1176-1, w celu zwiększenia bezpieczeństwa na placach zabaw, zaleca się, aby właściciel lub zarządca placu zabaw stosował sie do zaleceń niniejszej instrukcji i przeprowadził stososwne kontrole według n/w harmonogramu.

1. Kontrola regularna
Celem kontroli wizualnej jest ujawnienie oczywistych zagrożeń mogących być wynikiem wandalizmu, zniszczeń przez warunki pogodowe lub zaśmiecania placu zabaw (rozbite butelki). Kontrola powinna być przeprowadzona co najmniej raz w tygodniu lub częściej, w zależności od intensywności użytkowania, stopnia wandalizmu, wieku urządzeń oraz użytych materiałów.

2. Kontrola funkcjonalna
Kontrola funkcjonalna jest przeglądem bardziej szczegółowym, mającym na celu sprawdzenie funkcjonowania i stabilności sprzętu, szczególnie dotyczy to jego zużycia. Kontrola powinna być przeprowadzana raz na kwartał. Przedmiotem kontroli są: czystość, prześwity między urządzeniami a powierzchnią gruntu, stan nawierzchni, odsłonięte fundamenty, ostre krawędzie, brak elementów konstrukcyjnych, nadmierne zużycie elementów ruchomych, kompletność i zwartość konstrukcji.

3. Coroczna kontrola podstawowa
Kontrola wykonana w odstępach czasu nie przekraczających 12 miesięcy ma ocenić ogólny poziom bezpieczeństwa wyposażenia, stanu fundamentów, nawierzchni, wpływu warunków atmosferycznych, śladów rozkładu lub korozcji, a także zmian w poziomie bezpieczeństwa na skutek wykonanych napraw lub wymienionych części skłądowych. Wynik corocznej kontroli podstawowej winien być opisany w karcie kontroli i przechowywany wraz z innymi dokumentami dotyczącymi danego placu zabaw. Jeżeli któraś z powyższych kontroli ujawniła poważne usterki powodujące zagrożenie bezpieczeństwa zaleca się bezzwłoczne usunięcie usterki lub zabezpieczenie urządzenia w sposób uniemożliwiający użytkowanie do momentu naprawy serwisowej. Wszelkie naprawy należy odnotowywać w karcie naprawy. Przy intensywnym użytkowaniu należy zwiększyć częstotliwość kontroli. Kontrola podstawowa (roczna) powinna być przeprowadzana przez osoby posiadające wiedzę w zakresie obowiązujących norm oraz odpowiednie doświadczenie.

4. Obsługa i konserwacja placów zabaw
Zaleca się dla bezpieczeństwa dzieci na placu zabaw regularną konserwację urządzeń i nawierzchni obejmującą następujące czynności:
- utrzymywanie wolnej przestrzeni wokół urządzenia,
- uzupełnianie ubytków w strefie swobodnego upadku,
- usuwanie odłamków sotrych przedmiotów,
- czyszczenie urządzenia,
- dokręcanie i wzmacnianie połączeń,
- smarowanie punktów obrotowych,
- sprawdzanie spawów,
- renowacja elementów drewnianych co 2 lata środkami grzybobójczymi posiadającymi atest Instytutu Higieny.